MEMBERS

Members

Sun-Yuan Hsieh

Chief of R & D

Sheng-Tun Li

Distinguished Professor

Yue-Dian Hsu

Distinguished Professor

Jar-Ferr Yang

Distinguished Professor

Hei-Chia Wang

Professor

Darby Tien-Hao Chang

Professor

Hung-Yu Kao

Professor

Tzu-Tsung Wong

Professor

Lih-Chyun Shu

Professor

Chun-Li Tsai

Professor

Wei-Hsun Lee

Associate Professor

Meng-Feng Yen

Associate Professor
12
Top